Privacy statement

Koenders Multi Care B.V. heeft uw privacy hoog in het vaandel staan en ziet de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen.

Koenders Multi Care B.V. verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van (i) het uitbrengen van aanbiedingen, (ii) het verstrekken van een offerte, (iii) het verstrekken van adviezen, (iv) uitvoering van overeenkomsten met u, (iv) relatiebeheer, (v) het doen van gerichte marketingacties en (vi) het nakomen van wettelijke verplichtingen. Koenders Multi Care B.V. verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan Koenders Multi Care B.V.  eventueel derden inschakelen. In verband daarmee kan Koenders Multi Care B.V. persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. U kunt ons ook verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Bewaren
Koenders Multi Care B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens die worden verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure worden uiterlijk vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij u Koenders Multi Care B.V. toestemming geeft om deze gegevens voor een periode van één jaar te bewaren.

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen.